فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری- شناسنامه نشریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 شناسنامه نشریه

  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فنّاوری

 مدیرمسؤول: دکتر مصطفی معین

سردبیر : دکتر داریوش فرهود 

 شورای سردبیری : دکتر داریوش فرهود،   دکتر مصطفی معین، دکتر مریم مالمیر، محمد خان احمدی، محبوبه آطاهریان

مدیر داخلی: دکتر مریم مالمیر

مدیر اجرایی: محبوبه آطاهریان

 ویراستار فنی و صفحه‌آرا: گوهر نصرتی

ویرایش چکیده انگلیسی: محمد خان‌احمدی

شماره شاپا:2251-7634
شماره مجوزعلمی- پژوهشی:3/2910/659

 

 

 

 

 

 

   

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری:
http://ethicsjournal.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب