فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری- شناسنامه نشریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 شناسنامه نشریه

  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فنّاوری

 مدیرمسؤول: دکتر مصطفی معین

سردبیر : دکتر داریوش فرهود 

 شورای سردبیری : دکتر داریوش فرهود،   دکتر مصطفی معین، دکتر مریم مالمیر، محمد خان احمدی، محبوبه آطاهریان

مدیر داخلی: دکتر مریم مالمیر

مدیر اجرایی: محبوبه آطاهریان

 ویراستار فارسی: احسان افتادگان بیدگلی

ویرایش چکیده انگلیسی: محمد خان‌احمدی

شماره مجوزعلمی- پژوهشی:۳/۲۹۱۰/۶۵۹

 

 

 

 

 

 

   

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری:
http://ethicsjournal.ir/find-1.42.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب