فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری- برای نویسندگان
روش ارسال مقاله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

روش ارسال مقاله

 

مقالات باید در نرم افزار Microsoft word 2007 تایپ شود و به صورت آنلاین از طریق تارنمای مجله همراه تعهد نامه اخلاقی و فیش واریزی ارسال گردد.

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری:
http://ethicsjournal.ir/find.php?item=1.47.17.fa
برگشت به اصل مطلب