فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری- اطلاعات نشریه
اطلاعات نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه علمی- پژوهشی  اخلاق در علوم و فنّاوری (نشریه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فنّاوری)

با امتیاز علمی- پژوهشی  ( دارای شماره مجوز 659/2910/3)

 صاحب امتیاز: انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

مدیر مسئول: دکتر مصطفی معین

سردبیر: دکتر داریوش فرهود

مدیر داخلی: دکتر مریم مالمیر

مدیر اجرایی: محبوه آطاهریان

ویراستار و صفحه آرا: گوهر نصرتی

ویراستار چکیده انگلیسی: محمد خان احمدی

شماره شاپا : 7634-2251

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری:
http://ethicsjournal.ir/find.php?item=1.39.16.fa
برگشت به اصل مطلب