:: دوره 14، شماره 3 - ( 9-1398 ) ::
جلد 14 شماره 3 صفحات 71-75 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل روابط هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و دلبستگی شغلی
دکتر مصطفی الماسی
چکیده:   (458 مشاهده)
زمینه: یکی از ویژگی‌های مهمی که می‌تواند سازمان‌ها را در مسیر بهره‌وری و سرآمدی قرار دهد، دلبستگی شغلی کارکنان است. به‌‌نظر می‌سد که دلبستگی شغلی کارکنان در گرو هوش اخلاقی کارکنان و به‌تبع آن ایجاد سرمایه اجتماعی مطلوب در سازمان باشد. با‌این رویکرد، هدف از پژوهش حاضر، تحلیل روابط هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و دلبستگی شغلی بوده است.
روش: پژوهش حاضر جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را کلیه کارکنان بانک کشاورزی شهر همدان به تعداد 313 نفر تشکیل می‌دادند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 196 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه‌های استاندارد هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و درگیری شغلی استفاده شد. روایی سازه پرسشنامهها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن‌ها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t تک نمونه‌ای، آزمون همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف استاندارد هوش اخلاقی 57/0±14/3؛ سرمایه اجتماعی 40/0±30/3؛ و دلبستگی­شغلی 35/0±98/2 بود. بین هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و دلبستگی شغلی روابط معناداری مشاهده شد. همچنین نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد که هوش اخلاقی می‌تواند با واسطه سرمایه اجتماعی پیش‌بینی کننده معنادار دلبستگی شغلی باشد.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، هوش‌ اخلاقی می‌تواند بهبود سرمایه اجتماعی را به همراه داشته باشد و این امر به نوبه خود زمینه ارتقای دلبستگی شغلی کارکنان را فراهم آورد.
 

 
واژه‌های کلیدی: هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی، دلبستگی شغلی
متن کامل [PDF 300 kb]   (162 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/9/15 | پذیرش: 1398/9/15 | انتشار: 1398/9/15


XML   English Abstract   Printدوره 14، شماره 3 - ( 9-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها